הערות כלליות:

א. גיליון בקשה זה יובא בפני ועדת ההנחות בצירוף הוכחות הכנסה בשלושת החודשים הקודמים להגשת הבקשה, כלהלן:
* שכיר/ה - תלושי משכורת
* עצמאי - יצרף שומת מס הכנסה שנתית אחרונה שבידיו או אישור רו"ח.
* פרוט תנועות בנק של כל חשבונות הבנק שבבעלותכם,
  עם הסבר לתנועות הזכות.
  אישורים על הכנסות מכל מקור שהוא כגון קצבאות
  מהביטוח הלאומי שאינן קצבאות ילדים, הסכם מזונות, חוזה השכרת דירה וכו'.
* צילום תעודת זהות כולל כל הספחים של מבקש/ת הבקשה.
ב. הזכאות להנחה לתשלומי המרכז הקהילתי הינה לשנת פעילות אחת.
ג. ההנחות לזכאים להנחות לתשלומי המרכז הקהילתי יבוצע כמפורט להלן: בקשות שיתקבלו בגזברות מרכז קהילתי משגב עד 31 בדצמבר, יעודכנו מספטמבר (תחילת שנת הלימודים). בקשות שיוגשו לגזברות המרכז הקהילתי מחודש ינואר (של שנת הפעילות השוטפת) ואילך, יעודכנו מחודש הגשת הבקשה.

לחצו להורדת טופס בקשה לא מונגש המיועד להדפסה בלבד

את טפסי הבקשה, בצירוף כל האישורים הנדרשים, יש להעביר למח' הגבייה למייל: gviya@misgav.org.il

טלפון לברורים: 04-9902394

 

img
ג