סמל המרכז הקהילתי

טל: 04-9902322
inbalar@misgav.org.il
פקס: 04-9902393

���������� ����������

תושבי משגב יכולים להגיש בקשות לוועדת הנחות במרכז הקהילתי עפ"י מצב כלכלי בהתאם לטבלה המפורטת להלן:

הכנסה חודשית ברוטו לנפש שיעור הנחה מרכז קהילתי - חוגים
עד 1842 ש"ח 20%
עד 2151 ש"ח 15%
עד 2451 ש"ח 10%

 

הערות כלליות להנחות מרכז קהילתי:
1. הזכאות להנחה הינה לשנת לימודים אחת.
2. עדכון ההנחות לזכאים להנחה, יבוצע כמפורט להלן:
א. בקשות שיוגשו לגזברות המרכז הקהילתי משגב עד חודש דצמבר, יעודכנו מספטמבר (תחילת שנת הלימודים).  יש לצרף הוכחות הכנסה בחודשים אוקטובר-נובמבר-דצמבר של שנת הכספים הקודמת.
ב. בקשות שיוגשו לגזברות המרכז קהילתי מחודש ינואר (של שנה"ל השוטפת) ואילך, יעודכנו מחודש הגשת הבקשה. יש לצרף הוכחות הכנסה בחודשים אוקטובר-נובמבר-דצמבר, של שנה קודמת.
3. ועדת הנחות רשאית לפי שיקול דעתה, לאשר מתן הנחה או הגדלת שיעור הנחה ב- 10% או 20% במקרים הבאים:
א. משפחה שנגרמו לה הוצאות חריגות גבוהות במיוחד, בשל אחת מאלה:
- טיפול רפואי חד פעמי או מתמשך
- אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצב החומרי
ב. המלצה של האגף לשירותים חברתיים.
4. ההנחות בשירותי (המרכז הקהילתי) יינתנו לפעילויות הבאות בלבד: חוגי העשרה לילדים ונוער, מוסיקה, ספורט, מחול וקייטנות בחופשת הקיץ.
*מתן ההנחה כפוף לאישור הקריטריונים ע"י הנהלת המרכז הקהילתי.
5. סכומי ה'הכנסה החודשית ברוטו לנפש', מתעדכנים בספטמבר של כל שנה, בהתאם לשיעור עליית המדד בשנת הכספים הקודמת.
6. ועדת הנחות מתכנסת בממוצע אחת לחודשיים. תשובות לפונים ישלחו לפונים להנחות, בתוך שבועיים ממועד התכנסות הועדה.
7. פניות להנחה שיועברו ללא כל האישורים הנדרשים, לא יידונו והחומר יוחזר לפונה.
8. עדכון הנחה לזכאים, מותנית בהסדרת חובות קיימים. הזכאות להנחה תבוטל, אם לא יוסדרו החובות עד סוף שנת הלימודים לכל המאוחר.

 

לחצו להורדת טופס בקשה לא מונגש המיועד להדפסה בלבד

טופס בקשה לוועדת הנחות
את טפסי הבקשה, בצירוף כל האישורים הנדרשים, יש להעביר לאהובית קייזר בגזברות המרכז הקהילתי, באחת מהאפשרויות:
מייל: gviya@misgav.org.il
פקס: 04-9902393
כתובת: מרכז קהילתי משגב אזורית משגב, ד.נ. משגב, 20179.
טלפון לברורים: 04-9902394

 

  • החברה למתנסים
  • מועצה אזורית משגב
  • הצהרת נגישות -
  • מתנסנט | חוגים