סמל המרכז הקהילתי

טל: 04-9902322
inbalar@misgav.org.il
פקס: 04-9902393

מכרזים

מכרז פומבי מס' 01-2021
אספקה והתקנה של מתקני כושר במרכז הספורט

מועד אחרון: 1.3.21 בשעה 12:00

 

עמותת משגב הגליל (להלן: "העמותה"), בשם מועדון כפרי משגב, מזמינה בזאת קבלת הצעות במסגרת מכרז פומבי מס' 01-2021 לאספקה והתקנה של מתקני כושר במרכז הספורט כמפורט במסמכי המכרז.

1. רשאי להגיש הצעה רק מי שרכש את מסמכי המכרז ועומד בתנאיו כאמור במסמכי המכרז.

2. במכרז רשאים להשתתף רק מציעים שימלאו אחר כל תנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז.

3. למען הסר כל ספק, מודגש כי מציע שאינו עומד בתנאי הסף כמפורט במסמכי המכרז ו/או אשר לא יצרף להצעתו את כל האישורים הנדרשים, בלא יוצא מן הכלל לא יהיה רשאי להשתתף במכרז והצעתו לא תחשב כהצעה לעניין המכרז.

4. סיור ספקים פוטנציאליים לקבלת מידע אודות המכרז (להלן: "סיור ספקים") ייערך ביום 7/2/2021 החל מהשעה 12:00 במועדון הכפרי. בשל משבר הקורונה, תתואם שעה פרטנית מול כל מציע. טל' לבירורים 04-8839894 / 04-9902075. השתתפות בסיור הספקים הינה חובה ומהווה חלק מתנאי הסף למכרז זה.

5. את חוברת המכרז ניתן לרכוש באמצעות העברה בנקאית במשרדי אגף הכספים בטלפון 04-9902382 / 04-9902361 במרכז הקהילתי בימים א'-ה', בשעות 9:00 עד 15:30, מיום 29/1/2021 ועד ליום 24/2/2021, תמורת תשלום בסך של 300 ₪ (שלוש מאות ש"ח) שלא יוחזרו למציע. לא ניתן יהיה לרכוש את מסמכי המכרז לאחר מועד זה.

6. שאלות הבהרה בכתב בלבד, יוגשו מיום 7/2/2021 (אחרי סיור הספקים) ועד ליום 11/2/2021 בכתובת דוא"ל: michrazim@misgav.org.il 
על המציע חלה האחריות לוודא קבלת שאלות ההבהרה על ידי הנמען במייל או בטלפון 04-8839894 / 04-9902075.

7. את ההצעה על צרופותיה יש להגיש במעטפה סגורה במשרדי העמותה, לא יאוחר מיום 1/3/2021 בשעה 12:00 (כפוף לשינויים שיפורסמו). אין להגיש הצעות לאחר מועד זה.

8. מעטפה שלא תימסר במועד הקבוע לכך לא תילקח בחשבון גם אם נשלחה בדואר רשום או בכל דרך אחרת.

9. העמותה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

 

סיון גולדמן,
מנהלת עמותת משגב הגליל

 

לחצו להורדת חוברת המכרז

לחצו להורדת קובץ מענה לשאלות הבהרה עבור מכרז אספקה והתקנת ציוד כושר מתאריך 18.2.21

לחצו להורדת נוסח הערבות הבנקאית לביצוע ההסכם עבור מכרז אספקה והתקנת ציוד כושר

לחצו להורדת נספח ביטוח מכרז 01.2021 - אספקת והתקנת ציוד חדר כושר

 

  • החברה למתנסים
  • מועצה אזורית משגב
  • הצהרת נגישות -
  • מתנסנט | חוגים