בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/16 "נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז" (להלן: "הנוהל"). 

מועצה אזורית משגב (להלן: "המועצה"), מזמינה יועצים המעוניינים להיכלל ברשימת היועצים של המועצה (להלן: "מאגר היועצים"), להגיש בקשה לצרפם למאגר לפי הפרוט הבא:

בתחום יעוץ תת תחום העומדים בתנאי הסף
דיגיטל ברשת מיצוב ותפעול
ישות דיגיטאלית
ברשת, בדגש על
רשתות
חברתיות
*נסיון מוכח ומוצלח בעבודה של לפחות שני פרוייקטים מול גופים ציבוריים במהלך של 3 השנים האחרונות ביעוץ,
  בהובלה ובלווי נוכחות דיגיטאלית ברשתות חברתיות ובמרחב הסייבר.
* נסיון של לפחות חמישה פרוייקטים נוספים עבור לקוחות גדולים (שמחזור פעילותם פעילותם השנתי
  עולה על 50 מליון ₪ או שמעסיקים לפחות 100 עובדים).
* בעל תואר אקדמי מוכר ע"י המל"ג בתחום רלוונטי או תעודה המעידה על הכשרה בתחומים הנדרשים.
  תנאי זה (השכלה/הכשרה) אינו בגדר תנאי סף ביחס ליועצים שיצביעו על נסיון מוכח ומוצלח
  בשני תנאי הסף דלעייל למשך תקופה של 7 שנים לפחות.

פניה זו אינה מהווה מכרז, ובהתאם דיני המכרזים לא יחולו עליה.
את מסמכי הבקשה להיכלל במאגר ניתן למלא באתר האינטרנט של המועצה.
התנאים להכללה במאגר לפי סוג השירות/הייעוץ מפורטים במסמכי ההזמנה באתר.
אין למלא בבקשה להכלל במאגר היועצים תחום יעוץ שונה מהמפורט כאן.
בקשה חסרה ו/או בקשה שלא מולאה כראוי עלולה להיפסל.
כדי להיכלל במאגר, יש להגיש בקשה מפורטת בצירוף כל המסמכים והאישורים הנדרשים לה.
בנושא הדואר האלקטרוני יש לציין את שם היועץ ותחומ/י הייעוץ לגביהם מוגשת הבקשה.
כמו כן יש לכנות את הקובץ הסרוק בשם היועץ ובתחומי הייעוץ כאמור.
כל עוד לא תחליט המועצה אחרת, פנייה זו אינה מוגבלת בזמן, ובהתאם רשאי יועץ להגיש בכל עת בקשה להצטרף למאגר היועצים על-פי פניה זו.
הזמנת השירותים תעשה על ידי המועצה על-פי צרכיה מעת לעת, ואין בהזמנה זו וברישום המאגר כדי לגרוע מסמכותה או משיקול דעתה של ועדת ההתקשרויות של המועצה לפי הנוהל.
למען הסר ספק, יובהר, כי המועצה רשאית להתקשר עם יועצים שאינם נכללים במאגר היועצים בכל דרך המותרת על פי הדין ואין בהכללת היועצים במאגר כדי לחייב את המועצה להתקשר עם מי מקרב הנכללים במאגר או מקרה מגישי ההצעות במסגרתו. 

 

בכבוד רב,
דני עברי, ראש המועצה

 

img