עמותת משגב הגליל (להלן: "העמותה"), מזמינה בזאת קבלת הצעות במסגרת מכרז פומבי מס' 3/2021 לאספקת ארוחות לילדים בצהרוני בתיה"ס כמפורט במסמכי המכרז.

תאריך הגשה אחרון: 10/1/2022 בשעה 12:00 (כפוף לשינויים שיפורסמו)

1. רשאי להגיש הצעה רק מי שרכש את מסמכי המכרז ועומד בתנאיו כאמור במסמכי המכרז.

2. במכרז רשאים להשתתף רק מציעים שימלאו אחר כל תנאי הסף (לרבות המצאת המסכמים המפורטים בחוברת המכרז), כמפורט במסמכי המכרז, ובכלל זה:
א. רשאים להציע הצעה, תאגידים רשומים כדין בישראל, העומדים במועד הגשת הצעות.
ב. למציע מוכח של חמש שנים לפחות בייצור ואספקה של ארוחות למוסדות חינוך, בהיקף פעילות מצטבר של לפחות 500 מנות ביום (בממוצע חודשי). הניסיון צריך שיהא של המציע עצמו.
ג. למציע רישיון יצרן תקף ממשרד הבריאות לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח - 1957, אשר עותק שלו יצורף בהצעת המכרז.

3. ההשתתפות במכרז מותנית בהפקדת ערבות בנקאית בסכום של 6,000 ₪ עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז.

4. למען הסר כל ספק, מודגש כי מציע שאינו עומד בתנאי הסף כמפורט במסמכי המכרז ו/או אשר לא יצרף להצעתו את כל האישורים הנדרשים, בלא יוצא מן הכלל לא יהיה רשאי להשתתף במכרז והצעתו לא תחשב כהצעה לעניין המכרז.

5. את חוברת המכרז ניתן לרכוש באמצעות העברה בנקאית, במזומן או בשיק בנקאי, במשרדי אגף הכספים, במחלקת הגבייה, בטלפון 04-9902394 / 04-9902322 במרכז הקהילתי בימים א'-ה', בשעות 9:00-15:30, מיום 19/12/2021 ועד ליום 6/1/2022, תמורת תשלום בסך של 300 ₪ (שלוש מאות ש"ח) שלא יוחזרו למציע. לא ניתן יהיה לרכוש את מסמכי המכרז לאחר מועד זה.

6. שאלות הבהרה בכתב בלבד, יוגשו מיום 19/12/2021 ועד ליום 28/12/2021 בכתובת דוא"ל: michrazim_central@misgav.org.il על המציע חלה האחריות לוודא קבלת שאלות ההבהרה על ידי הנמען במייל או בטלפון 04-9902322. מענה לשאלות ההבהרה יינתן עד ליום 4/1/2022.

7. את ההצעה על צרופותיה יש להגיש במעטפה סגורה במשרדי העמותה, לא יאוחר מיום 10/1/2022 בשעה 12:00 (כפוף לשינויים שיפורסמו). אין להגיש הצעות לאחר מועד זה.

8. מעטפה שלא תימסר במועד הקבוע לכך לא תילקח בחשבון גם אם נשלחה בדואר רשום או בכל דרך אחרת.

9. העמותה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

למען הסר ספק, מובהר בזה כי ההוראות המחייבות לעניין ההליך הן ההוראות הקבועות בחוברת המכרז בלבד, והן גוברות על המידע אשר הובא בהודעה זו.

סיון גולדמן,
מנהלת עמותת משגב הגליל

 

img