מכרז פומבי מס' 2/2022 - משגב הגליל עמותה לקידום ההתיישבות בגליל (מרכז קהילתי משגב) לביצוע עבודות שדרוג בחדר המכונות של הבריכה המקורה במועדון כפרי משגב

עמותת משגב הגליל (להלן: "העמותה"), בשם מועדון כפרי משגב, פרסמה ביום 15/07/2022 מכרז פומבי מס' 2/2022 - לביצוע עבודות שדרוג בחדר המכונות של הבריכה המקורה במועדון כפרי משגב כמפורט במסמכי המכרז.
בעקבות שאלה הבהרה ולאחר בדיקת הנתונים מחדש לטבלת ריכוז כתב הכמויות תתווסף שורה המתייחסת לנושא הלוגיסטיקה והשינוע של חומרי הגלם לשדרוג חדר המכונות, העברת בלוקים, יציקות בטון, ושינוע מערכות כמו מסננים ומשאבות. השינוע ידרוש שימוש במשאבות, והובלות מנוף עקב המרחק. רכיב זה נאמד בסך של 50,000 ₪ לפני מע"מ.
מצורפת בזאת טבלה מעודכנת, מפורטת ומסוכמת, בפורמט PDF ובפורמט אקסל, אותה יש להגיש במסגרת מסמכי המכרז, כשהיא חתומה בידי המציע.
את ההצעה לפי כתב הכמויות המצורף המעודכן, על צרופותיה, בהתאם למסמכי המכרז יש להגיש במעטפה סגורה במשרדי העמותה, לא יאוחר מיום 16/08/2022 בשעה 12:00 (כפוף לשינויים שיפורסמו). אין להגיש הצעות לאחר מועד זה.
מעטפה שלא תימסר במועד הקבוע לכך לא תילקח בחשבון גם אם נשלחה בדואר רשום או בכל דרך אחרת.

------------------------------------------------------------
עמותת משגב הגליל (להלן: "העמותה"), מזמינה בזאת קבלת הצעות במסגרת מכרז פומבי מס' 2/2022 לביצוע עבודות שדרוג בחדר המכונות של הבריכה המקורה במועדון כפרי משגב כמפורט במסמכי המכרז.

1. רשאי להגיש הצעה רק מי שרכש את מסמכי המכרז ועומד בתנאיו כאמור במסמכי המכרז.
2. במכרז רשאים להשתתף רק מציעים שימלאו אחר כל תנאי הסף (לרבות המצאת המסכמים המפורטים בחוברת המכרז), כמפורט במסמכי המכרז, ובכלל זה:
א. רשאים להציע הצעה, תאגידים רשומים כדין בישראל, העומדים במועד הגשת הצעות;
ב. הינם בעלי מיומנות וניסיון מוכח של לפחות 10 שנים בבניית חדרי מכונות לבריכות שחייה בהיקף המכרז של מינימום 400 אש"ח לכל פרוייקט.
ג. הינם בעל מיומנות וניסיון מוכח במהלך ה-5 שנים האחרונות בבניה של חדרי מכונות לבריכות שחייה ב-5 בריכות ציבוריות לפחות.
ד. הינם בעלי מיומנות וניסיון מוכח בהתקנה וטיפול במערכות דיאטומיות.
ה. הינם בעלי מיומנות וניסיון מוכח בהתקנה ועבודה עם מערכות בקרה בבריכות ציבוריות.
3. ההשתתפות במכרז מותנית בהפקדת ערבות בנקאית בסכום של 5,000 ₪ עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז.
4. למען הסר כל ספק, מודגש כי מציע שאינו עומד בתנאי הסף כמפורט במסמכי המכרז ו/או אשר לא יצרף להצעתו את כל האישורים הנדרשים, בלא יוצא מן הכלל לא יהיה רשאי להשתתף במכרז והצעתו לא תחשב כהצעה לעניין המכרז.
5. את חוברת המכרז ניתן לרכוש באמצעות העברה בנקאית, במזומן או בשיק בנקאי, במשרדי אגף הכספים, במחלקת הגבייה, בטלפון 04-9902394 / 04-9902322 במרכז הקהילתי בימים א'-ה', בשעות 9:00 עד 15:30, מיום 17/7/2022 ועד ליום 14/8/2022, תמורת תשלום בסך של 300 ₪ (שלוש מאות ש"ח) שלא יוחזרו למציע. לא ניתן יהיה לרכוש את מסמכי המכרז לאחר מועד זה.
6. שאלות הבהרה בכתב בלבד, יוגשו מיום 17/7/2022 ועד ליום 2/8/2022 בכתובת דוא"ל: michrazim@misgav.org.il על המציע חלה האחריות לוודא קבלת שאלות ההבהרה על ידי הנמען במייל או בטלפון 04-9902322 מענה לשאלות ההבהרה יינתן עד ליום 9/8/2022.
7. את ההצעה על צרופותיה יש להגיש במעטפה סגורה במשרדי העמותה, לא יאוחר מיום 16/8/2022 בשעה 12:00 (כפוף לשינויים שיפורסמו). אין להגיש הצעות לאחר מועד זה.
8. מעטפה שלא תימסר במועד הקבוע לכך לא תילקח בחשבון גם אם נשלחה בדואר רשום או בכל דרך אחרת.
9. העמותה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
למען הסר ספק, מובהר בזה כי ההוראות המחייבות לעניין ההליך הן ההוראות הקבועות בחוברת המכרז בלבד, והן גוברות על המידע אשר הובא בהודעה זו.

סיון גולדמן,
מנהלת עמותת משגב הגליל

 

לחצו לכתב כמויות מפורט מעודכן - 7.8.2022

לחצו לכתב כמויות מרוכז מעודכן - 7.8.2022

 

 

img