מכרז פומבי מס' 3/2022 - משגב הגליל עמותה לקידום ההתיישבות בגליל (מרכז קהילתי משגב) לשירותי הסעות לחוגים ולפעילויות המרכז הקהילתי

עמותת משגב הגליל (להלן: "העמותה"), מזמינה בזאת קבלת הצעות במסגרת מכרז פומבי מס' 3/2022 לשירותי הסעות לחוגים ולפעילויות המרכז הקהילתי כמפורט במסמכי המכרז.

1. רשאי להגיש הצעה רק מי שרכש את מסמכי המכרז ועומד בתנאיו כאמור במסמכי המכרז.
2. במכרז רשאים להשתתף רק מציעים שימלאו אחר כל תנאי הסף (לרבות המצאת המסכמים המפורטים בחוברת המכרז), כמפורט במסמכי המכרז, ובכלל זה:
א. רשאים להציע הצעה, תאגידים רשומים כדין בישראל, העומדים במועד הגשת הצעות;
ב. הנם רשומים, כדין, כמשרד ל"הסעות" כמשמעו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), התשמ"ה-1985, חמש שנים לפחות. יש לצרף רשיון בר-תוקף.
ג. בידם רשיון בר תוקף, על שמם, מאת המפקח על התעבורה, שהנם מורשים להסיע בשכר על פי תקנות משרד התחבורה והוראות הבטיחות של משרד החינוך והתרבות.
ד. בידם רישיון תקף לנהל עסק על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח – 1968, ככל שיש חובת רישוי עסק על פי דין.
ה. בבעלותם או שבאמצעות משרדם מופעלים ורשומים כלי הרכב בכמות הדרושה לביצוע ההסעות לגבי המסלולים להם נתנה על ידם הצעת מחיר.
ו. נהגי חברת ההסעות עומדים בדרישות כפי שהן מפורטות במסמכי המכרז.
ז. הנם מעסיקים קצין בטיחות בתעבורה בעל כתב הסמכה וכתב מינוי מטעם מנהל אגף קציני בטיחות בתעבורה במשרד התחבורה על פי תקנות התעבורה.
3. ההשתתפות במכרז מותנית בהפקדת ערבות בנקאית בסכום של 5,000 ₪ עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז.
4. למען הסר כל ספק, מודגש כי מציע שאינו עומד בתנאי הסף כמפורט במסמכי המכרז ו/או אשר לא יצרף להצעתו את כל האישורים הנדרשים, בלא יוצא מן הכלל לא יהיה רשאי להשתתף במכרז והצעתו לא תחשב כהצעה לעניין המכרז.
5. את חוברת המכרז ניתן לרכוש באמצעות העברה בנקאית, במזומן או בשיק בנקאי, במשרדי אגף הכספים, במחלקת הגבייה, בטלפון 04-9902394 / 04-9902322 במרכז הקהילתי בימים א'-ה', בשעות 9:00 עד 15:30, מיום 17/7/2022 ועד ליום 4/8/2022, תמורת תשלום בסך של 300 ₪ (שלוש מאות ש"ח) שלא יוחזרו למציע. לא ניתן יהיה לרכוש את מסמכי המכרז לאחר מועד זה.
6. שאלות הבהרה בכתב בלבד, יוגשו מיום 17/7/2022 ועד ליום 25/7/2022 בכתובת דוא"ל: michrazim_central@misgav.org.il על המציע חלה האחריות לוודא קבלת שאלות ההבהרה על ידי הנמען במייל או בטלפון 04-9902322 מענה לשאלות ההבהרה יינתן עד ליום 1/8/2022.
7. את ההצעה על צרופותיה יש להגיש במעטפה סגורה במשרדי העמותה, לא יאוחר מיום 8/8/2022 בשעה 12:00 (כפוף לשינויים שיפורסמו). אין להגיש הצעות לאחר מועד זה.
8. מעטפה שלא תימסר במועד הקבוע לכך לא תילקח בחשבון גם אם נשלחה בדואר רשום או בכל דרך אחרת.
9. העמותה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

למען הסר ספק, מובהר בזה כי ההוראות המחייבות לעניין ההליך הן ההוראות הקבועות בחוברת המכרז בלבד, והן גוברות על המידע אשר הובא בהודעה זו.

סיון גולדמן,
מנהלת עמותת משגב הגליל

 

img