לפעילות עד הבית לחצו כאן!

סמל המרכז הקהילתי

טל: 04-9902322
inbalar@misgav.org.il
פקס: 04-9902393

מכרזים

מועד אחרון: 18.7.19 בשעה 12:00


מכרז פומבי מס' 8/2019
שירותי הסעת תלמידים ו/או עובדים

עמותת משגב הגליל (הלן: "העמותה") מזמינה בזאת קבלת הצעות במסגרת מכרז פומבי מס' 08/2019 למתן שירותי הסעת תלמידים ו/או עובדים באמצעות אוטובוסים, אוטובוסים זעירים, מיניבוסים ומוניות לתקופה של 12 חודשים עם 2 אופציות להארכה (ובסה"כ עד 3 שנים) כמפורט במסמכי המכרז. 

1. רשאי להגיש הצעה רק מי שרכש את מסמכי המכרז ועומד בתנאיו כאמור במסמכי המכרז.

2. במכרז רשאים להשתתף רק מציעים שימלאו אחר כל תנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז.

3. למען הסר כל ספק, מודגש כי מציע שאינו עומד בתנאי הסף כמפורט במסמכי המכרז ו/או אשר לא יצרף להצעתו את כל האישורים הנדרשים, בלא יוצא מן הכלל לא יהיה רשאי להשתתף במכרז והצעתו לא תחשב כהצעה לעניין המכרז.

4. כנס מציעים פוטנציאליים לקבלת מידע אודות המכרז (להלן: "כנס המציעים") ייערך ביום 30.6.2019 בשעה 17:00 במשרדי העמותה השתתפות בכנס המציעים הינה חובה ומהווה חלק מתנאי הסף למכרז זה.

5. פרטים נוספים ומלאים אודות המכרז מפורסמים ועומדים לעיונכם באתר האינטרנט של העמותה בכתובת: www.misgavcenter.org.il את חוברת המכרז ניתן לרכוש במשרדי העמותה טל': 04-9902322 מיום 23.6.2019 בשעה 12:00 ועד ליום 11/7/19 בשעה 12:00. הרכישה תתבצע בימים א'-ה' בין השעות 9:00-14:00 תמורת 1,000 ₪ (שלא יוחזרו).
לא ניתן יהיה לרכוש את מסמכי המכרז לאחר מועד זה.

6. שאלות הבהרה בכתב בלבד, יוגשו מיום 30.6.2019 (אחרי כנס המציעים) ועד ליום 4.7.2019 שעה 12:00 בדוא"ל לכתובת
inbalar@misgav.org.il

7. את ההצעה על צרופותיה יש להגיש במעטפה סגורה במשרדי העמותה, לא יאוחר מיום 18.7.2019 בשעה 12:00 (כפוף לשינויים שיפורסמו) אין להגיש הצעות לאחר מועד זה.

8. מעטפה שלא תימסר במועד הקבוע לכך לא תילקח בחשבון גם אם נשלחה בדואר רשום או בכל דרך אחרת.

9. העמותה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

אילה סיון-בן יוסף,
מנהלת עמותת משגב הגליל

 

לצפייה והורדה של חוברת המכרז - לחצו כאן

 

עמותת משגב הגליל ד.נ. משגב, מיקוד 2017900
טלפון: 04-9902322 , פקס: 04-9902393

  • החברה למתנסים
  • מועצה אזורית משגב
  • הצהרת נגישות -
  • ניוזלטר החודש
    מתנסנט | חוגים